پرسونای مشتری

پرسونای مشتری

برای این که شما بتوانید بازاریابی بهتری داشته باشید باید پرسونای مشتری را به درستی تشخیص دهید، در این مقاله ما نحوه ترسیم پرسونای مشتری را آموزش می‌دهیم